Raport ewaluacji wewnętrznej

Szczegóły

Raport ewaluacji wewnętrznej

przeprowadzonej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach,

w  pierwszym półroczu roku szkolnego  2010/2011.

 

Obszar III – FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM

Wymaganie 3.4 –  Rodzice są partnerami szkoły

 

I.                   Opis ewaluowanego obszaru:

Szkoła jest integralnym elementem środowiska lokalnego, z którym współpracuje i działa na rzecz własnego rozwoju. Zaangażowanie rodziców  w proces wychowawczy i dydaktyczny dzieci  to bardzo ważny aspekt aktywności szkoły.  

Ponieważ idea partnerstwa zakłada przede wszystkim bycie otwartym  na sugestie drugiego oraz liczenie się z jego opinią i zdaniem, szkoła stara się realizować to założenie w ramach prowadzonej działalności. Bierze pod uwagę to, co proponują rodzice, uwzględnia ich opinie i potrzeby, oczywiście na tyle, na ile pozwalają przepisy prawne  oraz Statut Szkoły.

II.                Opis tematyki ewaluacji:

Ważne jest poznanie oczekiwań rodziców co do sposobów i form współpracy z naszą placówką.   Uwagi i sugestie rodziców są  istotnym elementem na drodze wiodącej do podnoszenia jakości pracy szkoły, a partnerstwo na linii szkoła- dom bezsprzecznie służy dobru dzieci. Lepsze relacje szkoły z domem niewątpliwie korzystnie wpływają na oceny i zachowanie uczniów.  

 

Zgodnie z przedmiotem ewaluacji, pytania ankietowe, które  zostały skierowane  do rodziców uczniów klas pierwszych, miały wyjaśnić kwestie dotyczące:

-  przyczyn wyboru naszej placówki,

- form współpracy ze szkołą,

- czynników zachęcających do zaangażowania się rodziców w życie szkoły,

- oczekiwań rodziców wobec naszej placówki.

Natomiast analiza dokumentacji regulującej pracę szkoły miała wykazać, że na płaszczyźnie edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej placówka postuluje partnerskie relacje z rodzicami.

III.               Opis danych i sposób ich zbierania:

W badaniach posłużono się następującymi metodami:

-  ilościową – metoda sondażu z użyciem anonimowej ankiety  dla rodziców uczniów klas pierwszych,

oraz

- jakościową – analiza dokumentacji wewnątrzszkolnej, tj.: Programu Profilaktyki Szkolnej, Statutu Szkoły, Szkolnego Programu Wychowawczego.

 

Dobór próby badawczej miał charakter  losowy.

Zbieranie danych w tym zakresie odbywało  się  w dwojaki sposób. Podczas  zebrania  wychowawców  poszczególnych klas pierwszych z rodzicami. Część ankiet z pomocą wychowawców,  została  też przekazana rodzicom  do domu za pośrednictwem uczniów.

 

IV.              Wyniki:

W  badaniu  wzięło udział 36 rodziców uczniów klas pierwszych, co stanowi 45% ogółu rodziców uczniów tychże  klas. Zbieranie danych miało miejsce we wrześniu  bieżącego roku szkolnego ( zgodnie z opracowanym harmonogramem) . 

Ankieta zawierała 5 pytań; 4 pytania  zamknięte  i 1 otwarte. Pytania zamknięte zawierały kafeterię odpowiedzi, z  których ankietowany mógł wybrać i zaznaczyć znakiem X  jedną lub kilka odpowiedzi. Były one tak skonstruowane, że nie ograniczały swobody wypowiedzi. Respondenci mieli możliwość podania własnych   propozycji w kategorii inne, co pozwoliło dostrzec  pozostałe, istotne aspekty analizowanego obszaru.  Ostatnie pytanie było otwarte, dzięki czemu można było poznać indywidualne potrzeby i oczekiwania rodziców kierowane pod adresem szkoły.  

Frekwencja odpowiedzi.

Ankietowani na poszczególne pytania udzielali następujących odpowiedzi.

1.      Czy nasza placówka jest dla Państwa szkołą rejonową?

TAK – 24 osoby, co stanowi 66% ankietowanych

NIE – 12  osób   (w tym  8 uczniów klas integracyjnych), co stanowi  33%.

2.      Co przesądziło o wyborze szkoły dla Państwa dziecka?

-        Lokalizacja  -  27 osób , co stanowi 75% respondentów

-        Dobra baza dydaktyczna -  9 osób

-        Wyposażenie placówki   - 13 osób

-        Wysokie kwalifikacje Rady Pedagogicznej- 5osób

-        Dobra opinia  - 10 osób
(skąd ona pochodzi:  starsze rodzeństwo; opinia nauczycieli z innych szkół, znajomi, sąsiedzi)

-        Atrakcyjność zajęć dydaktycznych -3 osoby

-        Bogata oferta dodatkowych  zajęć pozalekcyjnych -6 osób

-        Odziały integracyjne -9osób

-        Stały kontakt ze specjalistami -13osób

-        Inne -1 (UM Gliwice)

3.      W jakiej formie współpracy będziecie się Państwo  angażowali w czasie edukacji dziecin w naszej szkole?

-        Pomagając w realizacji imprez klasowych i szkolnych  -24 osoby, co daje 66%

-        Współorganizując wycieczki klasowe -12 osób

-        Wspierając dzieci w przygotowaniu szkolnych przedstawień i apeli -15osób

-        Podejmując działalność w Radzie Rodziców -1osoba

-        Podejmując działalność w „Trójce klasowej” -3 osoby

-        Oferując sponsoring -4osoby

-        Współtworząc program wychowawczy -3osoby

-        Pomagając w pracach porządkowo-remontowych -7osób

-        Inne -0

4.      Decydujący wpływ na czynny udział rodziców w życie szkoły ma:

-        Dobry kontakt i współpraca z wychowawcą  oraz nauczycielami – 32 osoby, co stanowi 88% wszystkich respondentów

-        Przyjazne i życzliwe podejście -25 osób

-        Zaangażowanie dyrekcji  -11osób

-        Docenienie zaangażowania- oficjalne podziękowania i dyplomy -3 osoby

-        Chęć wspierania szkoły w działaniach wychowawczych -8 osób

-        Inne -0

5.      Jakie są Państwa oczekiwania wobec naszej placówki? (pytanie otwarte)

ü  Opinie rodziców, dla których nasza szkoła nie jest placówką rejonową były następujące:

-        Opieka specjalistów

-        Dobre i sumienne podejście do dzieci

-        Zrozumienie dla indywidualnych potrzeb mojego dziecka, edukacja dziecka uwzględniająca  jego potrzeby, indywidualne podejście do każdego dziecka

-        Bezpieczeństwo (zwłaszcza podczas przerw

-         Wykształcenie i zachęcenie do nauki

ü  Rodzice, dla których nasza placówka jest szkołą rejonową opowiadali , że:

-        Aby dobrze się czuło w szkole, zadowolenie mojego dziecka

-        Przyjazna atmosfera

-        Miło spędzało czas poprzez dodatkowe zajęcia i zabawę,

-        ciekawa oferta pozalekcyjna

-        Jasne i zrozumiałe przekazywanie wiedzy, rzetelna edukacja

-        Opieka w świetlicy, interesujące zajęcia

-        Odpowiedni rozwój dziecka

 

V.                   Wnioski:

 Jest to ewaluacja cząstkowa typu mid – term, i stanowi kolejny ( drugi)  etap ewaluacji na wyżej wymienionym obszarze i  wymaganiu.  Niniejszy raport jest  zatem raportem cząstkowym.

Analiza dokumentów szkoły wykazuje, że placówka zachęca rodziców do czynnego udziału w proponowanych formach aktywności, jak również   i do podejmowania wspólnych działań. Zapisy statutowe dowodzą, że rodzice są w pełni uprawnieni do podejmowania decyzji w sprawach dotyczących edukacji ich dzieci. Placówka oferuje fachową  pomoc i wsparcie w osobach szkolnych specjalistów. Regulacje wewnątrzszkolne  mają na celu wzmacniać stosunki partnerskie na linii szkoła – dom rodzinny ucznia; podkreślają rolę rodzica w procesie edukacji i wychowania. Bo przecież to on zna najlepiej swoje dziecko; wie, co sprawia mu szczególne trudności, w czym jest dobre i jakie wykazuje zainteresowania.

1. Statut Szkoły:

-podkreśla, że szkoła w zakresie nauczania i kształcenia współpracuje z rodzicami,

- podaje formy kontaktów nauczycieli i wychowawców z rodzicami,

-w zadaniach szkolnych specjalistów (pedagoga, logopedy) uwzględnia organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy pedagogiczno –psychologicznej również dla rodziców,

- precyzuje cele, kompetencje i zadania działalności Rady Rodziców jako rodzicielskiego organu szkoły w zakresie wszystkich spraw dotyczących placówki,

-  zadania wychowawcy obejmują współdziałanie z rodzicami,

- wśród wyszczególnionych zadań nauczyciela jest mowa o systematycznej współpracy z domem rodzinnym uczniów,

- zobowiązuje rodziców do ścisłej współpracy z nauczycielami i specjalistami zatrudnionymi w szkole oraz do przekazywania informacji poprzez Zeszyt korespondencji.

 2. Szkolny Program Wychowawczy:

- definiuje wychowanie jako świadomie organizowaną działalność społeczną, opartą na relacjach między wychowankiem, wychowawcą, uczniami, innymi pracownikami szkoły, jak również rodzicami.

3. Program Profilaktyki Szkolnej:

- spełnia oczekiwania szkoły i rodziców w omawianym zakresie, a jego motto zakłada, że priorytetem jest zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich uczniów, pracowników oraz rodziców.

Materiał badawczy, który udało się zebrać, pokazuje, że rodzice są przychylnie nastawieni do współpracy z naszą placówką.  Deklarują aktywne włączanie się  w działalność szkoły na miarę własnych możliwości. Szeroko rozumiana pomoc oraz uczestnictwo w klasowych i szkolnych uroczystościach, które deklarują respondenci, może stać się sugestią do tego, aby szkoła stwarzała  więcej możliwości do bliższego poznania się pracowników szkoły i rodziców przy nieformalnych okazjach.  

 Czynnikiem, który w głównej mierze wpływa na udział rodziców w  życiu szkoły jest  niewątpliwie dobry kontakt i współpraca z nauczycielami oraz życzliwe podejście. Można przypuszczać, że  w czasie indywidualnych spotkań z nauczycielami , wychowawcami, czy szkolnymi specjalistami, rodzice chcą się podzielić swoimi wątpliwościami, spostrzeżeniami, liczą na wspólne poszukiwanie rozwiązań.

Dobra atmosfera szkoły sprzyja budowaniu  i zacieśnianiu partnerskich relacji z rodzicami. Równie ważne  do budowania partnerstwa na linii szkoła – dom jest zaangażowanie Dyrekcji.  Przypomnijmy, że te właśnie czynniki również motywowały do współpracy ze szkołą rodziców uczniów klas szóstych.

Dla większości respondentów, nasza placówka jest placówką rejonową.   1/3 stanowią rodzice dzieci spoza rejonu. Wśród nich większość to uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych               (integracyjni). O  wyborze szkoły dla dziecka przesądziły tu w dużej mierze:  jej specyfika, wyposażenie  i stały kontakt ze specjalistami. Ważna okazała się też dobra opinia o szkole w środowisku lokalnym, która pochodzi od starszego rodzeństwa, nauczycieli z innych szkół oraz innych rodziców.  Oznacza to, że dobre relacje szkoły z otoczeniem  wpływają korzystnie na wizerunek placówki i wzmacniają pozycję szkoły w środowisku lokalnym.

             Ważną przesłankę  do dalszych działań ewaluacyjnych stanowi  fakt, że tylko 12 rodziców spośród 36 podało i jasno sprecyzowało swoje oczekiwania wobec współpracy ze szkołą.  Można przypuszczać, iż rodzice są po prostu zmęczeni ankietowaniem. Co więcej, gdy podczas jednego zebrania zostają proszeni o wypełnienie  dwóch ankiet i innych jeszcze dokumentów , z niechęcią  to wykonują, a ich odpowiedzi nie są do końca przemyślane lub w ogóle nie odpowiadają, zwłaszcza  na pytania otwarte. Świadczy o tym fakt, iż respondenci nie  skorzystali z możliwości podania własnych propozycji w kategorii Inne w pytaniach zamkniętych. Warto się również zastanowić, czy na kolejnym etapie działań ewaluacyjnych, nie lepiej byłoby zaplanować ankietowanie na  miesiąc październik, ponieważ we wrześniu rodzice na pierwszym zebraniu z wychowawcą są wprost „bombardowani” różnymi informacjami i  wypełnienie kolejnego dokumentu działa na nich deprymująco. .

VI.              Zalecenia:

Proponowane przez szkołę  formy współpracy z rodzicami są pozytywnie postrzegane przez rodziców .   

Niemniej jednak, aby placówka była otwarta na pomysły rodziców – co już zasugerowali w ankiecie rodzice uczniów klas szóstych-  winna nastąpić identyfikacja oczekiwań i potrzeb rodziców względem szkoły. W związku z tym należy:

1.      Zachęcić rodziców do współpracy, podkreślając ich znaczący udział w działaniach szkoły na rzecz uczniów  ( np. wskazać zapisy statutowe).

2.      Przed rozdaniem ankiet poinformować rodziców o  działaniach ewaluacyjnych  naszej placówki ( wyjaśnić, że jest to związane z nowym nadzorem pedagogicznym, zmierza ku podnoszeniu jakości pracy szkoły i stanowi szansę na budowanie lepszych relacji na linii nauczyciel – uczeń - rodzic  ).

3.      Przedstawić rodzicom  na zebraniu najważniejsze wnioski z raportu ( które przygotuje zespół ewaluacyjny) i zamieścić je na stronie internetowej szkoły.

4.      Podczas zebrań dawać rodzicom  co najwyżej jedną  ankietę  do wypełnienia.

5.      Przedstawić najważniejsze wnioski raportu Radzie Rodziców i poprosić o krótki komentarz w tej sprawie. (np. w jakich obszarach współpraca  przebiega satysfakcjonująco, a w jakich się nie udaje i dlaczego?).

6.      Uzupełnić kwestionariusz wywiadu z rodzicem  ucznia klasy szóstej  o pytanie: Jakie są efekty dotychczas realizowanej współpracy – dla szkoły, dla nauczycieli/wychowawcy, dla uczniów i dla rodziców.

VII.            Załączniki:

Ankieta dla rodziców uczniów klas pierwszych.

Aneks do harmonogramu ewaluacji.

 

VIII.        Skład zespołu przeprowadzającego ewaluację i podpisy jego członków:

Joanna Żołnierczyk     ..................................................................

Alicja Żaba                 ..................................................................

Jolanta Kolbusz          ..................................................................

Izabela Kopyciok       ...................................................................

Hanna Zalewska         ...................................................................

 

 

                                                                     ................................................

                                                                               Podpis dyrektora

 

 

Aneks do HARMONOGRAMU EWALUACJI

 

 

ü  Źródła informacji zostały poszerzone o analizę  Statutu szkoły, Programu Profilaktyki Szkolnej, Programu Wychowawczego Szkoły

ü  Metody i narzędzia zostały uzupełnione o kwestionariusz wywiadu z rodzicem ucznia klasy szóstej ( w tym rodzica z „Trójki klasowej”)

 

ü  Osoby odpowiedzialne za analizę wyszczególnionej w harmonogramie dokumentacji:

·         analizy protokołów z zebrań rodzicielskich dokona:

Jolanta Kolbusz – klas pierwszych,

Izabela Kopyciok – klas szóstych

 

·         analizy dokumentacji szkolnych specjalistów i programów rewalidacji  dokonają  Joanna Żołnierczyk i Alicja Żaba

 

·         analizy sprawozdań Dyrektora szkoły i Rady Rodziców dokona  Hanna Zalewska

 

Przewidziany termin analizy powyższej dokumentacji :

kwiecień - czerwiec  2011r.

 

   
© Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Gliwice
// < jdoc:include type="modules" name="overlay" style="xhtml" />